TORRIS & KOLSYREIS

3-BE är ett specialistföretag inom torris (även kallat kolsyreis). Vi tillverkar och säljer torris i första hand till tillverkande industri och byggbranschen för rengöring eller sanering av olika typer av objekt. Vi erbjuder våra kunder en effektiv och miljöanpassad saneringsteknik av såväl maskiner som byggnader. Kolsyreisen används även i livsmedelsindustrin för kylning/frysnings processer samt för längre transporter av livsmedel där livsmedel behöver hållas kylt över en längre tid.

Vi erbjuder fasta leveranser av torris pellets i olika format för alla behov.
Till blästring: 3 mmm standardpellets.
Till kyltransporter, rökmaskiner etc: 10 och 16 mm stavar.

Ladda ner vårt torris säkerhetsblad i pdf

UNIKA FÖRDELAR MED ATT BLÄSTRA MED TORRIS​

Torr-is blästring är en torr, skonsam och miljöanpassad rengöringsmetod. Ytan som ska rengöras, blästras med små pellets som är koldioxid i fast form. även kallat kolsyreis. Pelletsen tränger igenom smutsen och värms upp av ytan så att den blir gasformig. Gasen är 530 gånger större i volym än pelletsen, så smutsen faller bort av gasexpansionen. Typiska föroreningar är: oljor, fetter, oxidskikt, lim, lack, sot, sockeravlagringar samt plast och gummirester mm. Torrisblästring är enligt oss den allra bästa metoden för att rengöra förorenade ytor, underhålla maskiner och anläggningar.

Inga restsprodukter

Isen övergör till gasform

Minimerar rengörningstiden

Kan göras under drift. Tar bort många tidskrävande moment så som maskering, blötläggning, eftersanering mm

Ställbar verkningsgrad

Med hjälp av trycket i tryckluften och mängden torris som appliceras är det enkelt att justera den verknings- graden som behövs för varje objekt

Ingen mekanisk åverkan

Metoden har ingen slipande effekt utan arbetar enbart på ytan

Ingen maskering behövs

Väldigt skonsam metod som inte skadar känsliga detaljer

Miljöanpassat

Endast naturliga medel används och kan ersätta många kemikalier eller lösningsmedel

EXEMPEL PÅ ANVÄDNINGSOMRÅDEN

Alla förorenade ytor med unika fördelarinom områden som:

DÄRFÖR SKA DU VÄLJA TORRISBLÄSTRING

I de fall där produktionen måste stoppas för underhåll minimeras stopptiden radikalt, eftersom metoden helt eliminerar användandet av vätskor, lösningsmedel, slipmedel eller mekanisk bearbetning. Effektivt för elutrustning och maskiner där man ej kan använda vatten och kemikalier. Kanske den enda möjligheten att rengöra ytor på känsliga elektriska komponenter, maskiner och utrustning som många gånger måste vara i drift samtidigt som rengöringen pågår.

FÖRE & EFTER BILDER

Alla delar som presenterar här nedan har blivit blästrade med endast TORRIS. Klicka för större bild

FAQ

Vanliga frågor och svar

Det är den fasta formen av koldioxid. Vid en yttemperatur på-78,5 grader Celsius förvandlas ett fryst block av torris direkt till en gas och hoppar över vätskefasen helt.

Dess fördelar inkluderar lägre temperatur än is samt att det inte lämna några rester (förutom tillfällig frost från fukt i atmosfären) när det smälter (blir gas). Det är användbart för tex. isblästring, konservering och kylnings av frysta livsmedel mm.

Torris

Direkt hudkontakt med kolsyreis rekommenderas inte då det snabbt kan till köldskador. Den frigjorda koldioxiden av en större mängd kolsyreis tränger undan syret som kan leda till syrebrist i ett slutet rum. 

Det finns ett antal viktiga försiktighetsåtgärder som du bör följa vid hantering av torris:

• Torris är mycket kallare än vanlig is och kan bränna huden på samma sätt som en frostskada. Använd isolerade handskar samt skyddsglasögon och ansiktsskydd vid hantering av torris.

• Förvara torris utom räckhåll för barn.
• Ät eller svälj aldrig torris.
• Undvik inandning av koldioxidgas.

Torr-is har en mycket låg temperatur, -78°C. Vid hanteringen måste därför isolerade skyddshandskar eller annan skyddsutrustning användas.

Eftersom torrisen kan få koldioxidgas att ackumuleras och bygga upp tryck så rekommenderas det att inte kasta kolsyreis i avlopp, avfallshantering, soptunnor etc.
Låt istället kvarvarande torris smälta och förvandlas till gas i ett väl ventilerat rum/område.

Varukorg

Stäng

Sign in

Stäng


Scroll To Top